منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

ابوذر نوری

کتاب الکترونیک طاقچه

وحید رحیمیان

فن‌آفرین حصین

محمدرضا علیزاده

استاد کامپیوتر MIT

محمدجواد صالحی

اتیک پارس