منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

مهدی میرحسینی

تجارت الکترونیک دانشگاه مونترال

حسین فقیه

مایکت