منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

محمد مروتی

اقتصاد-استنفورد

علی وکیلی

متخصص مالی و سرمایه‌گذاری