منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

محمدامین فروغی

استودیو بازی‌سازی آوید

مهدی میرحسینی

تجارت الکترونیک دانشگاه مونترال

محمدحسین فرداد

صندوق سرمایه‌گذاری عطار

حسین فقیه

مایکت

علی ضیا

فن‌آفرین حصین

مهدی کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری عطار‌

سجاد بنابی

بامبو

حجت شیخ‌عطار

موسس حصین و فناپ

مسعود آراسته

فن‌آفرین حصین