منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

محمدحسین فرداد

صندوق سرمایه‌گذاری عطار

علی ضیا

فن‌آفرین حصین

مهدی کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری عطار‌

سجاد بنابی

بامبو

حجت شیخ‌عطار

موسس حصین و فناپ

مسعود آراسته

فن‌آفرین حصین