صندوق شریف

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف با هدف حمایت و تجاری سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و اختراعات نخبگان تاسیس شده است. بدین منظور صندوق با ارائه تسهیلات و یا مشارکت مالی در طرح ارائه شده از سوی مخترعان در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب، ضمن تامین مالی این طرح ها، به هدایت و مشاوره صاحبان طرح جهت بازاریابی و بازارسازی محصولات تولیدی ایشان خواهد پرداخت.
بدیهی است پس از تثبیت موقعیت شرکت های نوآور و رسیدن به مرحله سودآوری، با حضور سهامداران جدید، صندوق سرمایه خود را از این شرکت ها خارج نموده و در طرح های جدید سرمایه گذاری خواهد نمود.
موضوع فعالیت صندوق عبارتست از:
۱) اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی در حوزه های مختلف، مرحله تولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری و همچنین تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج مربوطه به مرحله تولید
۲) تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهش و فناوری
۳) صدور ضمانت نامه های مورد نیاز متقاضیان اجرای طرح پژوهشی و فناوری جهت ارائه به سایر موسسات
۴) کمک و حمایت از ایجاد، گسترش و ترویج نهادهای موثر در رشد و توسعه صادرات با تاکید بر هم افزایی بین آنها در راستای تحقق امر ” توليد براي صادرات”

اطلاعات بیشتر در:

www.sharifvc.ir