حجت شیخ‌عطار

موسس حصین و فناپ

تخصص ها:

حجت شیخ‌عطار یکی از موسسین شرکت‌ فن‌آفرین حصین بود. سال پس از آن او در کنار دوستانش شرکت فناپ را پایه‌گذاری کردند. او هم‌اکنون در دانشگاه … در هلند